باسمه تعالی

توافق نامه طرح کارمان

معرفی

          طرح کارمان طرحی است که در آن کارآموز طی فرآیند آموزش و کارورزی به نیروی انسانی ماهر تبدیل می شود و از طرفی دیگر کارفرما از نیروی انسانی دارای مهارت نسبی و با صرفه اقتصادی در جهت پیشبرد فرآیندها و فعالیت های مختلفی می تواند بهره مند شود، از این رو است که این طرح به دانشجویان و صاحبان کسب و کارهای نوپا بسیار توصیه می شود.

مالک قانونی

 • تمام دارایی های مادی و معنوی طرح و سیستم کارمان اعم از وبسایت، کارآموزان، دیتابیس و ... متعلق به شرکت نیک آرمان هومان می باشد.

رسالت

 • تضمین آینده شغلی برای دانشجویان و ارائه خدمات با کیفیت به کسب و کارها.

اهداف

 • کارفرما
 • کاهش هزینه های کارفرما به خصوص در بخش تأمین نیروی انسانی،
 • افزایش بهره وری از طریق اختصاص نیروی انسانی مشخص برای انجام فرآیند های روتین.
 • کارآموز
 • ارائه آموزش به کارآموز،
 • ایجاد فرصت انجام پروژه و کار و فعالیت برای کارآموز،
 • کاهش هزینه های آموزش برای کارآموز،
 • ایجاد تجربه و مهارت های جانبی برای کارآموز.

مزیت ها

 • کارفرما
 • نیروی انسانی تخصیص داده شده در تمام مدت فعالیت تحت چتر سیستم کنترلی شرکت هومان مورد ارزیابی قرار می گیرد،
 • تعامل پیوسته و اخذ بازخورد از کارفرما توسط دپارتمان کارمان،
 • ارتباط آنلاین کارفرما با شرکت هومان از طریق پرتال و سایت.
 • کارآموز
 • کارآموز با قرارگیری در این فرآیند در یک سیکل کامل از آموزش و پروژه واقع می شود.

شیوه اجرا

 • کارفرما
 • حق عضویت: مبلغی که متناسب با تعداد کارآموز و نوع فرآیند اخذ می گردد،
 • حق وفاداری: مبلغی که نسبت به انتخاب کدامین بسته های شرکت هومان می تواند اخذ گردد و در صورت عمل به تعهدات در انتهای همکاری به کارفرما عودت خواهد شد.
 • کارآموز
 • حق عضویت: مبلغی که متناسب با دپارتمان ثبت نامی اخذ می گردد،
 • حق وفاداری: مبلغی که متناسب با دپارتمان ثبت نامی اخذ می گردد و در صورت عمل به تعهدات در انتهای دوره به کارآموز عودت خواهد شد.

شرکت هومان می تواند از حق وفاداری در جهت انجام فعالیت های اقتصادی به نفع خود بهره مند شود.